ارسال فایل برای اداری باشی

از طریق این فرم می توانید فایل هایتان را برای ما ارسال کنید. برای ارسال فایل لطفا شماره موبایل و درصورت نیاز توضیحات فایل را برای ما یادداشت کرده و در قسمت ارسال فایل دکمه Browse… را انتخاب کنید تا بتوانید فایل ها را انتخاب و سپس با دکمه ارسال فایل، فایل هایتان را برای ما ارسال کنید.